• banner4-31684736196.jpg
  • banner3-31684727444.jpg
  • banner2-31684718519.jpg
  • banner-3168477766.jpg

Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Ngày đăng 22/09/2019

     Ngày 9/4/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017.

     Download file Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 tại đây.